PUNT DE TANCAMENT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


LEGISLACIÓ.
En compliment del Reglament Europeu (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades o ‘RGPD’), relatiu a la transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat i de l’Article 13 relatiu a la informació que s’ha de facilitar quan les dades personals s’obtinguin de l’interessat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Identitat: PUNT DE TANCAMENT S.L
NIF: B16885378
Direcció: C/ Músic Coll, 21
E-Mail: info@puntdetancament.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT.
La finalitat del tractament és la de «Gestionar la relació amb els potencials clients que contacten per mitjà del formulari de contacte».

LEGIMITZACIÓ.
 L’informem que la base legal per al tractament de les seves dades és la de poder atendre la seva sol·licitud de contacte. L’interessat dóna el seu consentiment al omplir el formulari i enviar les seves dades.

CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les dades proporcionades es conservaran durant els terminis legalment establerts.

CESSIONS DE DADES.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

DRETS DE L’INTERESSAT.
Tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Podrà sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per complir amb les obligacions legalment establertes.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES, INCLOSA A L’ELABORACIÓ DE PERFILS.
No es fan sobre l’usuari decisions individuals automatitzades ni s’elaboren perfils que produeixin efectes jurídics o l’afectin significativament de manera similar.

ON EXERCIR ELS DRETS.
Per a l’exercici dels seus drets ha d’enviar un correu electrònic a info@puntdetancament.com indicant per escrit la seva petició i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

MESURES DE SEGURETAT.
Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, PUNT DE TANCAMENT S.L aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT DE L’AFECTAT.
 A través d’aquesta pàgina web https://www.puntdetancament.com  no es recull cap dada personal sense el seu consentiment.

DEURE DE CONFIDENCIALITAT.
 De conformitat amb l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 PUNT DE TANCAMENT S.L es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

INEXACTITUD DE LES DADES OBTINGUTS DIRECTAMENT DE L’AFECTAT.
Als efectes que preveu l’article 5.1 d) del Reglament (UE) 2016/679, no seran imputables al responsable del tractament les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten, si vostè no ha exercit el seu dret de rectificació.

DRET A RECLAMAR.
 En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades podrà dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de protecció de dades.